Provozní prohlídky, revize, odborné zkoušky a inspekční prohlídky

Rozsah, způsob a termíny prohlídek, revizí a zkoušek popisují normy ČSN 27 4002:2014 a ČSN 27 4007:2014.

 

Od 1.2.2014 došlo k podstatným úpravám těchto norem např. zkrátil se termín provedení inspekčních prohlídek, nebo došlo k úpravě provádění provozních prohlídek (dozorce výtahu). Již není potřeba provádět provozní prohlídky u výtahů, které byly instalovány po účinnosti nař. vlády č.27/2003 Sb.

 

 

PROVOZNÍ PROHLÍDKY (dříve dozorce výtahu)

Je to jediná činnost, kterou může po proškolení servisní organizací provádět i sám vlastník, provozovatel výtahu nebo jim pověřenou a servisní firmou proškolenou osobou.

Druh výtahuLhůty provádění PP
Výtahy určené k dopravě osob nebo nákladu 2 týdny
Malé nákladní výtahy 4 týdny

Lhůty PP mohou být překročeny maximálně o jeden týden s tím, že četnost v kalendářním roce musí být dodržena.

 

 

ODBORNÁ PROHLÍDKA (OP - dříve revize)

Prohlídka výtahu a kontrola funkčnosti bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

Druh výtahuLhůty provádění OP
  Kategorie I. Výtahy uvedené do provozu po 1.1.1993 Kategorie II. Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 měsíce 2 měsíce
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 měsíce 3 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákldů a malých nákladních výtahů 6 měsíců

Lhůty OP mohou být překročeny maximálně o dva týdny s tím, že celkový počet OP v kalendářním roce musí být dodržen.

 

 

ODBORNÁ ZKOUŠKA (OZ - dříve revizní zkouška):

Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Druh výtahuLhůty provádění OZ
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 let

INSPEKČNÍ PROHLÍDKA (IP):

Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se IP neprovádí.

Uvedení výtahu do provozuTermín první IPLhůty provádění IP
PŘED 1.1.1993 (před účinností ČSN EN 81-1,2:1993) 3 roky od poslední OZ (nejpozději do 31.3.2006) 6 let
PŘED 1.5.1999(před účinností ČSN EN 81-1,2:1999) 6 let od poslední OZ (nejpozději do 31.3.2009) 6 let
PO 1.5.1999 (po účinností ČSN EN 81-1,2:1999) 9 let od poslední OZ 6 let

Prohlédnout si reference